ชื่อ - นามสกุล :นางจารุวรรณ จันทะคุณ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานบุคคล/พัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล